Okresowe szkolenie BHP dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych

Current Status
Not Enrolled
Cena
70 zł

Okresowe szkolenie bhp przeznaczone dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, przygotowane zostało zgodnie z ramowym programem dla tej grupy. Tematyka lekcji skupiona jest na:

  • ergonomii pracy z komputerem,
  • prawie i obowiązkach pracowników i pracodawców,
  • zagrożeniach występujących w pracy biurowej,
  • udzielaniu pierwszej pomocy ,
  • zachowaniu podczas pożaru.

Dodatkowym elementem szkolenia jest panel dotyczący bezpiecznej jazdy samochodem.

Celem okresowego szkolenia bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności w zakresie:

a)  oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie ma ważność 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka.

Szkolenie bhp prowadzone jest on line w ramach samokształcenia kierowanego, podczas którego uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych w formie przyjaznych lekcji dostępnych na platformie.

Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin prowadzony jest w formie testu wielokrotnego wyboru.


Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych.

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie zawartość

WPROWADZENIE.
WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
ZAGROŻENIA WYPADKOWE I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCE W ZAKŁADZIE I PODSTAWOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE.
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ODDZIAŁYWANIA TYCH CZYNNIKÓW.
PROBLEMY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STANOWISK PRACY BIUROWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ERGONOMII, W TYM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE I INNE URZĄDZENIA BIUROWE..
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW I W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII), W TYM ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU.
PODSUMOWANIE.
Translate »
;

Uzupełnij swoje dane!

Nazwa firmy nie może być pusta!

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info