Kontakt

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Current Status
Not Enrolled
Cena
85 zł
Zacznij tutaj:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, kierowników (dyrektorów) zakładów pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz dla mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami a także z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż co pięć lat.

Szkolenie bhp prowadzone jest on line w ramach samokształcenia kierowanego, podczas którego uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych w formie przyjaznych lekcji dostępnych na platformie.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin prowadzony jest w formie testu wielokrotnego wyboru.


Ramowy Program Szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
• obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
• ochrony pracy kobiet i młodocianych,
• profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
• szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp
Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Szkolenie zawartość

WPROWADZENIE.
WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.
IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI ORAZ OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TYMI ZAGROŻENIAMI.
ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY, Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY.
ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ ZWIĄZANA Z NIMI PROFILAKTYKA. OMÓWIENIE PRZYCZYN CHARAKTERYSTYCZNYCH WYPADKÓW PRZY PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW POWSTAŁYCH NA SKUTEK NIEWŁAŚCIWEJ ORGANIZACJI PRACY, ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIMI PROFILAKTYKI.
ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW W PROCESACH PRACY.
ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W CZASIE PRACY I W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII), W TYM ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POOCY W RAZIE WYPADKU.
SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY.
PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
PODSUMOWANIE.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info