Kontakt

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych.

Current Status
Not Enrolled
Cena
70 zł
Zacznij tutaj:

Okresowe szkolenie bhp przeznaczone jest dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także dla pracowników biurowych muzeów, bibliotek i instytucji użyteczności publicznej, pracowników branży hotelowej oraz branży reklamowej i wydawniczej, placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP jest odpowiednie również dla  pracowników na stanowiskach takich jak:

 • pracownik administracji państwowej/samorządowej,
 • pracownik sekretariatu,
 • recepcjonista, recepcjonistka
 • bibliotekarz,
 • referent,
 • pracownik działu kadr,
 • pracownik księgowy,
 • grafik komputerowy,
 • pracownik działu obsługi klienta
 • bibliotekarz, bibliotekarka
 • programista
 • a także wielu innych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Celem szkolenia bhp dla pracowników administracyjno – biurowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności:

a)  oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp;

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie ma ważność 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka.

Szkolenie bhp prowadzone jest on line w ramach samokształcenia kierowanego, podczas którego uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych w formie przyjaznych lekcji dostępnych na platformie.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin prowadzony jest w formie testu wielokrotnego wyboru.


Ramowy program szkolenia bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenie zawartość

WPROWADZENIE
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
ZAGROŻENIA WYPADKOWE I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCE W ZAKŁADZIE I PODSTAWOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ODDZIAŁYWANIA TYCH CZYNNIKÓW
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
PODSUMOWANIE

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info