Kontakt

Szkolenie podstawowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Current Status
Not Enrolled
Cena
70 zł
Zacznij tutaj:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub przewidują rozpoczęcie) pracę w charakterze kierowników (dyrektorów) zakładów pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami i tym podobne.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 •  oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawodowego z tymi zagrożeniami,
 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym organizacji nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów i zasad,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Ramowy program szkolenia.

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące:
  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • postępowania w związku z wypadkami i chorobami zawodowymi, w szczególności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 3. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w kształtowaniu warunków pracy.
 4. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy.
 5. Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych występujących w procesach pracy.
 6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
 8. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (na przykład świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 9. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru.
 10. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp
Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Szkolenie zawartość

WPROWADZENIE.
ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
ZAGROŻENIA WYPADKOWE I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCE W ZAKŁADZIE - PODSTAWOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE.
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ODDZIAŁYWANIA TYCH CZYNNIKÓW.
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW I W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ, W TYM ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU.
PODSUMOWANIE.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info