Kontakt

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Current Status
Not Enrolled
Cena
75 zł
Zacznij tutaj:

Okresowe szkolenie bhp przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno -technicznych, szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Celem szkolenia jest aktualizacja regulacji prawnych z zakresu bhp oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
 • wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy,
 • wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp,
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach technologicznych ,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Szkolenie bhp prowadzone jest on line w ramach samokształcenia kierowanego, podczas którego uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych w formie przyjaznych lekcji dostępnych na platformie.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin prowadzony jest w formie testu wielokrotnego wyboru.


Ramowy program szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzoru i kontroli warunków pracy,

b)problemy związane z interpretacja niektórych przepisów.

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
5. Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku


Podstawa prawna:
Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp
Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Szkolenie zawartość

WPROWADZENIE.
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
METODY IDENTYFIKACJI, ANALIZY I OCENY ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ OCENY RYZYKA ZWIĄZANYMI Z TYMI ZAGROŻENIAMI.
KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW PRACY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ERGONOMII, W TYM W ZAKRESIE METOD LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH (M.IN. PRZEZ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE).
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ WARUNKÓW BHP (W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIA WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE, URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ)
ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W CZASIE PRACY I W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII), W TYM ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU.
PODSUMOWANIE.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info