Kontakt

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

ArtofBusiness w pełni dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie naszym Klientom oraz Podmiotom Współpracującym pełnego poszanowania ich prywatności oraz ochrony danych osobowych, dostosowanej do wymogów Rozporządzenia.

Przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu, dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe i do czego ich używamy.  Z naszej Polityki Prywatności dowiecie się Państwo, na czym polega przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych oraz jakie prawa Państwu przysługują.  Ponadto postaramy się także przybliżyć Państwu tematykę plików cookies (tzw. Ciasteczek).

Działania dotyczące przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem witryny szkolenia.artofbusiness.info opieramy na obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 • Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Administratorem strony oraz Administratorem danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@artofbusiness.info lub telefonicznego pod numerem telefonu: 609 700 666Informujemy również, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Dariusz Armatowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e mail: rodo@artbeat.com.pl bądź pod numerem telefonu: 509 292 071. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora możecie Państwo również kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, adres e- mail, numerem telefonu. 

Kontaktując się z nami lub korzystając z naszych usług przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że pozostaną one poufne i bezpieczne.

W ramach platformy e learningowej wykorzystujemy dane wyłącznie w celu w którym zostały one zebrane (ogólnie: w celach edukacyjnych, informacyjnych lub marketingowych). W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika platformy (np. imię, nazwisko, stanowisko, adres e – mail, numerem telefonu), a także dane określające preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych szkoleń) oraz dane demograficzne i geolokalizacyjne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Danymi osobowymi, które przetwarzamy są również dane finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych) oraz informacje handlowe (np. informacje dotyczące zamówień i zakupionych szkoleń, informacje o potencjalnym zainteresowaniu ofertą).

Zaznaczmy, że Administrator nie zbiera za pośrednictwem strony szkolenia.artofbusiness.info żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

 • Rejestracja użytkownika na platformie– w tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach utworzenia konta, identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcji i szkoleń. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy tak długo, jak będziecie Państwo posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu, aż nastąpi wyrejestrowanie z naszej platformy szkoleniowej)
 • Wykonanie umowy– w tym celu Państwa dane przetwarzamy m.in. w ramach:
  – informowania o aktualizacjach statusu szkolenia, przekazywania informacji związanych z zamówionymi przez Państwa produktami, przekazania informacji odnośnie szkoleń do których zostaliście Państwo upoważnieni
  – zarządzania płatnościami za zakupione szkolenia,
  – zarządzania ewentualnymi wymianami po dokonaniu zakupu,
  – zarządzania zapytaniami o dostępność szkoleń
  – fakturowania za dokonane zakupy na naszej platformie e learning

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do zarządzania procesem zakupu, w tym do czasu zarządzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami;

 • Podjęcia działań na Państwa wniosek lub żądanie– w tym celu Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja Państwa wniosków lub żądań. Możecie Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, korespondencyjne na adres siedziby Paulina Armatowska Artbeat Group, a także wybierając komunikatory internetowe. W przypadku skorzystania przez Państwa z usługi czatu portalu społecznościowego, niektóre Państwa dane osobowe zostaną zaimportowane z konta użytkownika. Przesyłając dane tym kanałem komunikacji, zostaną one udostępnione także portalowi społecznościowemu, posiadającemu odrębną politykę prywatności. Prosimy o dokonanie przeglądu ustawień prywatności w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ich wykorzystywania.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na Państwa wniosek lub żądanie jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do obsługi działań na Państwa wniosku lub żądania;

 • Marketing– w tym celu Państwa dane przetwarzane są po to, aby:
  – zindywidualizować ofertę do potrzeb oraz zaproponować szkolenia w oparciu o Państwa zapotrzebowanie,
  – wysyłać Państwu informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej o kończącej się ważności szkolenia,
  – przeprowadzić działania przypominające o szkoleniach zachowanych na Państwa profilu użytkownika.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Państwa zgody;

 • Ulepszanie naszego serwisu internetowego– Państwa dane przetwarzane są np. w ramach realizacji działań analitycznych i statycznych.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy do momentu zakończenia prowadzonego przez nas konkretnego działania;

 • Obrona przed ewentualnymi roszczeniami– w ramach tego procesu przetwarzać będziemy dane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W naszej ofercie posiadamy możliwość zaproszenia do udziału w szkoleniu innych użytkowników (np. pracowników przez pracodawcę). W przypadku wpisania adresu mailowego osoby trzeciej, użytkownik upoważnia Administratora do wysyłki na wskazany adres e mail zaproszenia do udziału w szkoleniu. W takim przypadku zakładamy, że użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych. Dane osób trzecich zostaną wykorzystane do wykonania danego zamówienia zgodnie z ograniczeniami niniejszej Polityki Prywatności

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Są to następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e mail: rodo@artbeat.com.pl

Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Mogą to być przede wszystkim nasi pracownicy i osoby współpracujące, które obsługują Państwa zamówienia. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. firmy informatyczne i graficy komputerowi).W celu spełniania nałożonych przez prawo obowiązków księgowych nasza firma korzysta także z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane mogą być również udostępnianie do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wystąpieniem takiej możliwości wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia w postaci m.in. standardowych klauzul umownych i odpowiednich środków uzupełniających. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń możecie Państwo uzyskać kontaktujące się z nami.

Przekazywanie danych do Państw trzecich związane jest m.in. z korzystaniem przez nas z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czy też czas, jaki został przez użytkowników spędzony na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google..

Zapewniamy również możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Pliki cookies wykorzystujemy po to, abyście mogli Państwo w sposób komfortowy korzystać z naszej strony. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce „Pliki cookies”.

Decyzje w Państwa sprawach nie będą przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • zapewnić funkcje społecznościowe
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z narzędzi analitycznych.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Na stronie zamieszczamy filmy pochodzące z serwisu YouTube i Vimeo. Wyświetlając taki film, godzą się Państwo na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube i Vimeo

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Materiały reklamowo – promocyjne oraz przypomnienia o upływających terminach szkoleń wysyłamy Państwu jedynie wówczas, gdy wyrazicie na to zgodę.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że :
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98.
2. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
3. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania przekazanej zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy a także współpracujący z nami usługodawcy, którzy zapewniają właściwe funkcjonowanie serwisu.
5. Pragniemy poinformować Cię, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.
7. Możesz także kierować do nas wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakresu przysługujących Tobie uprawnień na adres: biuro@artofbusiness.info